มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 164 (7/2554)  วันที่ 18 กันยายน 2554
ณ  ประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่อง อื่น ๆ

6.1 การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

              ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 และนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 176 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารราชการ รวมทั้งจะต้องทำจัดแผนนิติบัญญัติให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดทำขึ้นใหม่หรือกฎหมายที่ต้องปรับปรุง ซึ่งในการจัดทำแผนนิติบัญญัติดังกล่าว จะมีการบรรจุร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย ที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในแผนนิติบัญญัติด้วย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐดังกล่าวต้องเป็นไป ตามความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอให้ยืนยันความประสงค์ว่าจะให้เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อไปหรือไม่ อย่างไร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ต่อไป
  มติ 1. ไม่ประสงค์เสนอร่างพระราชบัญญัติการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. มอบกองกลาง ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 ต่อไป
     
6.2 การขอความเห็นชอบปฏิญญา

 

              ด้วยคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้เสนอขอความเห็นชอบปฏิญญาและ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าวแล้ว จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญา ดังนี้
คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
6.2.1 การขอความเห็นชอบปฏิญญาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6.2.2 การขอความเห็นชอบปฏิญญาคณะแพทยศาสตร์
6.2.3 การขอความเห็นชอบปฏิญญาคณะนิติศาสตร์
6.2.4 การขอความเห็นชอบปฏิญญาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปฏิญญา จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
1. เห็นชอบปฏิญญาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. เห็นชอบปฏิญญาคณะแพทยศาสตร์
3. เห็นชอบปฏิญญาคณะนิติศาสตร์
4. เห็นชอบปฏิญญาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
     
6.3 ขอความเห็นชอบในการกำหนดสมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) และผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

              ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ได้กำหนดไว้ว่า “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งต่างๆ ก็ได้
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละห้าสิบ
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) (1) – (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด”
ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509 (2)/ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 ได้กำหนดแนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษารายงานเกี่ยวกับการกำหนดสมรรถนะที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งและระดับตำแหน่งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน ภายในเดือนกันยายน 2554
  มติ 1. เห็นชอบให้กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) และผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ตามที่เสนอ
2. มอบให้กองการบริหารงานบุคคล รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
7.1 เอกสารจากหน่วยงาน

 

              สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 164 (7/2554) วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 งานสภาอาจารย์
1. ข่าวสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2554
2. ขอแสดงความยินดี “รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. ประจำปี 2553”
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
1. มน. สัมพันธ์ ฉบับที่ 124 ผลิดอก ออกผล ความสำเร็จ 21 ปี ม. นเรศวร
สำนักหอสมุด
1. รายงานประจำปี 2553 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มติ รับทราบ
     
7.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

 

              ประธานนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร