มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 165 (8/2554)  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 1    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

              1. เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2554 นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะ ได้เดินทางเข้าพบ ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด เพื่อทาบทามในการรับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ Yayaan Bukhari ประเทศมาเลเซีย ซึ่งท่านมีทำเนียบของท่านในนามของมูลนิธิซึ่งใหญ่โตมาก มีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของประเทศ และประวัติศาสตร์ของท่านด้วย
ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด ให้การต้อนรับดีมาก และขอบคุณต่อมหาวิทยาลัย ยอมรับเกียรติ ที่มหาวิทยาลัยได้มอบให้ ซึ่งคณะเดินทางได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2554 แต่ในขณะเดียวกันก็ได้แจ้งท่านว่า ถ้าไม่สะดวกด้วยประการใดก็ตาม มหาวิทยาลัยก็อาจจะจัดที่กรุงเทพฯ วันใดวันหนึ่ง หรือนำคณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมอบปริญญาฯ ให้ที่ประเทศมาเลเซียก็ได้
2. เมื่อวันที่ 11–12 พฤศจิกายน 2554 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเข้าพบ นายลี กวน ยู เพื่อทาบทามในการรับปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับคำตอบจากนายลี กวน ยู เนื่องจากขณะนี้ นาย ลี กวน ยู สุขภาพไม่ค่อยดีการเดินทางยังเป็นปัญหา ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ นายลี กวน ยู ให้เรียนท่านว่าจะสะดวกแบบใด จะมารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ประเทศไทย หรือจะให้มหาวิทยาลัยไปมอบปริญญาที่ประเทศสิงคโปร์
เพราะฉะนั้นการที่สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศยกย่องเพื่อที่จะให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์แก่บุคคลทั้ง 2 ท่าน ก็ถือว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย โดยวิธีตรงหรือวิธีอ้อมที่มหาวิทยาลัยจะมีการทำพิธีการมอบปริญญาต่อไป และการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ถือเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเป็นการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญในแง่ที่มหาวิทยาลัยได้ยกย่องบุคคลดีเด่น
3. ส่วนที่มหาวิทยาลัยจะมีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก มหาวิทยาลัยก็ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการดำเนินการเร็วขึ้น นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้นัดกับ นายประวิตร์ ไชยมงคล (อธิบดีกรมเอเชียใต้ และโอเชียเนีย) เพื่อที่จะได้พบกับท่านเอกอัครราชทูตของประเทศภูฎาน เพื่อแจ้งกับท่านว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติที่จะถวายปริญญา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับสมเด็จพระราชาธิบดี และการดำเนินการควรเป็นอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตก็ได้แจ้งให้ทราบต่อหน้าอธิบดีกรมเอเชียใต้ว่า พระองค์ท่านรับทราบและชื่นชมยินดีกับมหาวิทยาลัย ส่วนในรายละเอียดทางสถานเอกอัครราชทูตจะดำเนินการต่อไป
ดังนั้น จึงขอเรียนที่ประชุมทราบว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นเรื่องดี ซึ่งมีขั้นตอน หลายฝ่าย
แต่สำหรับ Prof.Dr.met.Eberhart Zrenner และ นายไซมอน แนน กรูท ก็ตอบรับ และยืนยันมาว่ายินดีจะมารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร