มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 165 (8/2554)  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

              ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 เรื่อง ดังนี้
1. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. การปรับโครงสร้างหน่วยงานของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
5. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ. ...
6. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2554
7. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
8. “ร่าง” ขัอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ เปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
9. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
10. การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกสภามหาวิทยาลัย
11. การขอความเห็นชอบหลักสูตร
12. “ร่าง” สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
13. การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
14. การขอความเห็นชอบปฏิญญา จำนวน 4 หน่วยงาน
1) ปฏิญญาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) ปฏิญญาคณะแพทยศาสตร์
3) ปฏิญญาคณะนิติศาสตร์
4) ปฏิญญาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
15. ขอความเห็นชอบในการกำหนดสมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) และผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
  มติ รับทราบ
     
1.2.2 รับทราบการปรับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

 

              กองประกันคุณภาพการศึกษา ขอปรับการกำหนด “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ตรงตามนิยามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) กำหนดในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จาก “อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”
เป็น “เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”
ทั้งนี้ เอกลักษณ์ หมายถึง “ความสำเร็จตามจุดเน้น จุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถาบัน”
  มติ รับทราบ
     
1.2.3 รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....

 

              มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550 เพื่อกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มขึ้น
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.4 รับทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

              สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน จำนวน 9 กองทุน จากการตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550, วันที่ 30 กันยายน 2551, วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 30 กันยายน 2553 และงบรายได้ - รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยใช้วิธีการสอบทาน การลงบัญชี และเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี แสดงผลที่ได้ถูกต้องตามที่ควร ดังนี้
1) กองทุน 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2) กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
3) กองทุนพัฒนาบุคลากร
4) กองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา
5) กองทุนพระราชทานการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
6) กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
7) กองทุนพัฒนาวิชาการและการวิจัย
8) กองทุนสถานีวิทยุกระจายเสียง
9) กองทุนพิพิธภัณฑ์ผ้า
10) กองทุนไพจิตร ปวะบุตร
  มติ รับทราบ
     
1.2.5 รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

 

              กองคลัง ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ดังนี้
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
งบบุคลากร คงเหลือ 616,036.02 บาท
งบดำเนินการ คงเหลือ 998.68 บาท
งบลงทุน คงเหลือ 114.59 บาท
งบเงินอุดหนุน คงเหลือ 540,781.82 บาท
รวม คงเหลือ 1,157,931.11 บาท
จากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมและรายจ่ายงบลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดไว้ รวมทั้งต่ำกว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณได้เห็นชอบไว้แล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.6 รับทราบขอกันเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2554 โดยไม่มีหนี้ผูกพัน ของกองอาคารสถานที่

 

              กองอาคารสถานที่ ขอกันเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2554 โดยไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อใช้ในการดำเนินงานดังนี้
1) สำหรับก่อสร้างหลังคาจอดรถอาคารปราบไตรจักร จำนวนเงิน 2,600,000 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาจ้างซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินได้ทันในปีงบประมาณ 2554
2) สำหรับค่าก่อสร้างหลังคาจอดรถอาคารเอกาทศรถ จำนวนเงิน 1,184,000 บาท เนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการจัดทำประกาศสอบราคาได้ทันภายในปีงบประมาณ 2554
3) สำหรับค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ จำนวนเงิน 3,000,000 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR ของแบบอาคาร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2554
  มติ รับทราบ
     
1.2.7 (1) ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน ระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              กองกฎหมาย ขอเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อให้การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้การดำเนินการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) และหลักจริยธรรม
4. เพื่อให้ความมั่นใจในการปกป้องอาสาสมัครการวิจัย
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.7 (2) ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

 

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันทางด้านการเรียนการสอนและวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.7 (3) ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิชาการและวิจัย ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สถาบัน Politecnico di Torino ประเทศอิตาลี

 

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิชาการและวิจัย ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบัน Politecnico di Torino ประเทศอิตาลี
วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถในงานวิจัยและการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ โดยมุ่งเน้นในเรื่องโลหะ และโลหะ อัลลอยด์ โดยเฉพาะโลหะมีค่า
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.8 รับทราบการทบทวนการใช้ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 

              คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอทบทวนการใช้ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต ดังนี้
เดิม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
เป็น สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว Master of Arts Program in Tourism Management
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.9 (1) การเปิดรายวิชาใหม่ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

 

              คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาบริบาล เภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 จำนวน 3 รายวิชา โดยใช้กับนิสิตรหัส 50 ในปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. รายวิชา 152913 ปฏิบัติการวิจัยทางเคมียา 5 (0-15) หน่วยกิต
2. รายวิชา 152614 ปฏิบัติการการวิจัยทางเภสัชวิเคราะห์ 5 (0-15) หน่วยกิต
3. รายวิชา 155601 ปฏิบัติการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 5 (0-15) หน่วยกิต
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.9 (2) การเปิดรายวิชาใหม่ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

 

              คณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนอเปิดรายวิชาใหม่ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 จำนวน 5 รายวิชา โดยใช้กับนิสิตรหัส 51 เป็นต้นไป ดังนี้
1. รายวิชา 199602 ปฏิบัติการการวิจัยทางเคมียา 6 (0-18) หน่วยกิต
2. รายวิชา 199603 ปฏิบัติการวิจัยทางเภสัชวิเคราะห์ 6 (0-18 หน่วยกิต
3. รายวิชา 199612 ปฏิบัติการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 6 (0-18) หน่วยกิต
4. รายวิชา 199622 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 6 (0-18) หน่วยกิต
5. รายวิชา 199623 ปฏิบัติการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง 6 (0-18) หน่วยกิต
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.9 (3) การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร

 

              คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
ชื่อเดิม หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
เปลี่ยนเป็น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรม ชื่อเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
เปลี่ยนเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชื่อเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชวิทยา และวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
เปลี่ยนเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล ชื่อเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
เปลี่ยนเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชื่อเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เปลี่ยนเป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ และขอถอนการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง ออก
     
1.2.10 รับทราบการขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาเลือกเสรี ของคณะมนุษยศาสตร์

 

              คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 2 รายวิชา คือ
1. รายวิชา 229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1 3(2-2-5)
2. รายวิชา 229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2 3(2-2-5)
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.11 รับทราบร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจพิจารณา และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจพิจารณานั้น
สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาดังกล่าวเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ซึ่งสัญญาดังกล่าว ได้ลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
  มติ รับทราบ
     
1.2.12 รับทราบการขออนุมัติขยายการกันเงินรายได้ ปี 2554 เป็นกรณีพิเศษ

 

              คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติการกันเงินรายได้ ปี 2553 สำหรับค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ จำนวนเงิน 377,389.41 บาท สัญญาเลขที่ รด. 196/2553 โดยบริษัทมั่นภักดี ผู้รับจ้างงานนั้น เนื่องจากการว่าจ้างดังกล่าว บริษัทได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งเลยระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการปรับตามเงื่อนไข เป็นระยะเวลา 247 วัน เป็นเงิน 93,215.33 บาท แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการตอบรับยินยอมการปรับ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินรายได้ปี 2553 ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายในวันที่ 30 กันยายน 2554 ทำให้ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 2554
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จึงขออนุมัตินำค่าจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขยายการกันเงินรายได้ปี 2554 ข้ามปี เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
  มติ รับทราบ
     
1.2.13 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อที่ดิน

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอขอความเห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการอุทยานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ต่อมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 158 (1/2554) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบในเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อที่ดิน เพื่อจัดทำโครงการจัดตั้ง “อุทยานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช” นั้น เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดหาที่ดินของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดินและการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2554 ในการนี้ จึงขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงรายของ น.ส.พญา ธาราวุฒิ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 28 แห่งระเบียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 จึงขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และดำเนินการดังนี้
1. หลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นสหวิทยาการ มีความสำคัญเป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 20 ปี และได้ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจการ สถาบันอุดมศึกษา คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชน คือ การนำองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของคนให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัคยนเรศวรมีเครือข่ายในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย พิษณุโลก พิจิตร ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ และสุโขทัย มีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก มีนิสิตที่เข้ามาศึกษาในทุกระดับ จำนวนหลายหมื่นคนต่อปี ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร มีปณิธานมุ่งมั่นในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนให้กับประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศชาติของผู้คนของประเทศให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และสุขสมบูรณ์อย่างมีคุณค่า โดยอาศัยการดำเนินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และต้องเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาชุนชนและประเทศให้ สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ บนวิถีแห่งความพอเพียง จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ริเริ่ม แนวคิดในการจ้ดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยกำหนดวัตถุประสงค์ให้อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ มีลักษณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และการสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และชุมชนให้มีความพร้อมสู่การพัฒนาอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อเป็นอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เฉลิมพระเกียรติยศมหาราช และบูรพกษัตริย์ไทย แสดงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
1.2 เพื่อเป็นศูนย์ประชุมระดับมาตรฐานสากล สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.3 เพื่อเป็นอุทยานประสบการณ์ และการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกีฬาและสันทนาการ
ซึ่งจากแนวคิดของโครงการนี้ จะส่งเสริมศักยภาพให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัย ของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ ที่เน้นให้สถาบัน อุดมศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา และเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชน ซึ่งพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบันไม่สามารถจะรองรับการดำเนินการใน ลักษณะของสถาบันการศึกษาที่เป็นสหวิทยาการ และในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเป็นจุดแรกที่จะเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลก จึงมีเจตจำนงที่ต้องการร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ ให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการด้านต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนในการสร้างคนในชุมชนให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ บนวิถีแห่งความพอเพียง และเป็นแหล่งที่แสดงถึงความเป็นมาของชาติพรรณตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรู้และเข้าใจ โดยการจัดทำอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำเนินการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ามาร่วมจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลเป็นจริงมากที่สุดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการอนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้ง “อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
2. รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
ด้วยปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ได้ซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น 7 แปลง จากวงเงินรวม 260,000,000 บาท จากพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ โดยประมาณ ซึ่งยังเหลืออีก 3 แปลงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่เมื่อพิจารณาจากวงเงินที่เหลือของสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ แล้ว มีจำนวนเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อได้ ตามราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อของจังหวัดได้เจรจาต่อ รองไว้ ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ครอบครองที่ดินทั้งหมดเป็นผืนเดียว เมื่อรวมกับพื้นที่ที่สหกรณ์ถือกรรมสิทธิ์และมหาวิทยาลัยนเรศวรครอบครอง จึงมีความจำเป็นต้องซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องซื้อที่ดิน 1 แปลง โฉนดหมายเลข 53772 เนื้อที่ 3-3-57.8 ไร่ ซึ่งเป็นของ น.ส.พญา ธาราวุฒิ เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินที่จะจัดซื้อโดยประมาณ
จำนวน 15,578,000 บาท
4. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องการซื้อโดยวิธีการนี้
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 158 (1/2554) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดำเนินโครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดซื้อโดยใช้วิธีผ่อนชำระราคาที่ดินเป็นงวดๆ โดยชำระราคาให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายใน 15 ปี และได้กำหนดที่จะโอนที่ดินแปลงโฉนดหมายเลข 53772 เนื้อที่ 3-3-57.8 ไร่ ซึ่งเป็นของ น.ส.พญา ธาราวุฒิ เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2554 โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ แต่ต่อมาได้ทราบว่า แปลงราย ของ นางคริญญา ม้าแก้ว ซึ่งกั้นกลางระหว่างแปลงใหญ่เนื้อที่ 31 ไร่กว่า แสดงความประสงค์จะขายที่ดินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีนครินทรวิโรฒ จำกัดอีก ซึ่งเมื่อรวมแล้วเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ตั้งไว้เพื่อซื้อที่ดินไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้ได้ที่ดินด้านหน้ามหาวิทยาลัยทั้งหมดตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติจัดซื้อที่ดินแปลง โฉนดหมายเลข 35772 เนื้อที่ 3-3-57.8 ไร่ ซึ่งเป็นของ น.ส.พญา ธาราวุฒิ เป็นกรรมสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดินและการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำโครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2554 โดยอนุโลม เพื่อจัดซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
5.1 คณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน ประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง เป็นประธานกรรมการ
2) ดร.จักร พันธุ์ชูเพชร เป็นกรรมการ
3) นายสมคิด คำแหง เป็นกรรมการ
4) นางสาวศิริมาศ เสนารักษ์ เป็นกรรมการ
5) นายชินวัฒน์ สิงหะ เป็นกรรมการ
5.2 คณะกรรมการตรวจรับที่ดิน ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยโสธรศรีสกุล เป็นประธานกรรมการ
2) ดร.พีรธร บุญยรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการ
3) นายพงษ์เทพ กิจสนาโยธิน เป็นกรรมการ
4) นางสาวสิริกร ชูแก้ว เป็นกรรมการ
5) นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย เป็นกรรมการ
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว คือ อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามความในข้อ 28 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และจัดหาตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดินและการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโครงการอุทยานสมเด็จพระเนรศวรมหาราช พ.ศ. 2554 โดยอนุโลมเพื่อจัดหาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
  มติ รับทราบ