มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 165 (8/2554)  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

 

              ตามที่ ได้มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 164 (7/2554) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 164 (7/2554) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 โดยขอให้แก้ไขคำผิดหน้า 43 ย่อหน้าสุดท้าย จากเดิม ข้อมูลเพื่อประกบการพิจารณา เป็น ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา