มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 165 (8/2554)  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง สืบเนื่อง

4.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตร ของคณะสังคมศาสตร์

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 164 (4/2554) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554 ที่ประชุมได้พิจารณามีมติให้ถอนหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ของคณะสังคมศาสตร์ ออก โดยให้ไปปรับแก้ไขก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป นั้น
ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554 และครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
  มติ 1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3. เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555