มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 165 (8/2554)  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารที่เทียบเท่าคณะ

 

              ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนน ให้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น
เพื่อให้การประเมินผลในระดับคณะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนและเอกสารประกอบการประเมินสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารที่เทียบเท่าคณะ ดังนี้
1. ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินแบ่งเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3 กลุ่ม) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารที่เทียบเท่าคณะให้สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ของ สมศ. ผลการปฏิบัติตามปฏิญญาของหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจนสมรรถนะทางการบริหาร
2. ดำเนินการประเมินผู้บริหารที่เทียบเท่าคณะ 2 ปี/ครั้ง
3. หน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารที่เทียบเท่าคณะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป
     
5.2 การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 

              ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 163 (6/2554) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2555 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ มีความประสงค์ในการร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อการจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้เพิ่มเติมจากเงินงบประมาณรายได้สะสม รวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 และในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่มาของรายได้และการจัดสรรจำแนกตามระบบบัญชี 3 มิติได้ดังนี้
1. ที่มาของรายได้
1.1 รายได้สะสม จำนวน 20,000,000 บาท
- คณะนิติศาสตร์ 1,000,000 บาท
- คณะวิทยาศาสตร์ 2,000,000 บาท
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,000,000 บาท
- คณะศึกษาศาสตร์ 12,000,000 บาท
- คณะสังคมศาสตร์ 1,000,000 บาท
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1,000,000 บาท
- สำนักหอสมุด 1,000,000 บาท
2. วงเงินที่นำมาจัดสรรจำแนกตามระบบบัญชี 3 มิติ ได้ดังนี้
2.1 จำแนกตามมิติหน่วยงาน
- คณะนิติศาสตร์ 1,000,000 บาท
- คณะวิทยาศาสตร์ 2,000,000 บาท
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,000,000 บาท
- คณะศึกษาศาสตร์ 12,000,000 บาท
- คณะสังคมศาสตร์ 1,000,000 บาท
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1,000,000 บาท
- สำนักหอสมุด 1,000,000 บาท
รวมมิติหน่วยงาน 20,000,000 บาท
2.2 จำแนกตามมิติกองทุน - กองทุนสินทรัพย์ถาวร 20,000,000 บาท
รวมมิติกองทุน 20,000,000 บาท
2.3 จำแนกตามมิติแผนงาน
- แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 20,000,000 บาท
รวมมิติแผนงาน 20,000,000 บาท
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) จากเงินรายได้สะสม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท
     
5.3.1 การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของกองบริการวิชาการ

 

              ด้วยกองบริการวิชาการ ขอปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการขอเปลี่ยนชื่องานเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 มีมติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โครงสร้างเดิม
1. งานธุรการ
2. งานบริการวิชาการเพื่อสาธารณะ
3. งานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
4. งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานจัดการทรัพย์สินและพัฒนาธุรกิจ
โครงสร้างใหม่
1. งานธุรการ
2. งานบริการวิชาการ
3. งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา
4. งานจัดการทรัพย์สินและพัฒนาธุรกิจ
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง ของกองบริการวิชาการ โดยยุบรวม งานบริการวิชาการเพื่อสาธารณะ และงานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ เป็น งานบริการวิชาการ ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานบริการวิชาการ
3. งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา
4. งานจัดการทรัพย์สินและพัฒนาธุรกิจ
     
5.3.2 การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

              ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยขอจัดตั้งหน่วยงานระดับงานเพิ่มเติม และหน่วยงานใหม่ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โครงสร้างเดิม
1. สำนักงานเลขานุการ
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเงินและพัสดุ
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานบริการการศึกษา
1.5 งานห้องปฏิบัติการ
1.6 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
3. ภาควิชาสรีรวิทยา
4. ภาควิชาชีวเคมี
5. ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
โครงสร้างใหม่
1. สำนักงานเลขานุการ
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเงินและพัสดุ
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานบริการการศึกษา
1.5 งานห้องปฏิบัติการ
1.6 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
1.7 งานบริการวิชาการ
1.8 งานวิจัย
2. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
3. ภาควิชาสรีรวิทยา
4. ภาควิชาชีวเคมี
5. ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
6. สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปทบทวนอีกครั้งหนี่ง
     
5.3.3 การเปลี่ยนชื่อภาควิชาและจัดตั้งภาควิชา ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 

              ตามที่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ได้ขอปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยการจัดตั้งหน่วยงานระดับภาควิชา และ หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โครงสร้างเดิม
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี
4. ภาควิชานิเทศศาสตร์
โครงสร้างใหม่
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
3. ภาควิชาการท่องเที่ยว
4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
5. ภาควิชาการบัญชี
6. ภาควิชานิเทศศาสตร์
7. สถานศึกษาข้อมูลการค้าการลงทุนและบริการ
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปทบทวนอีกครั้งหนี่ง
     
5.3.4 การจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติม ของคณะสหเวชศาสตร์

 

              คณะสหเวชศาสตร์ ขอจัดตั้งภาควิชาทัศมาตรศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตในสาขาทัศนมาตรศาสตร์ ซึ่งได้เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้
โครงสร้างเดิม
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
4. ภาควิชากายภาพบำบัด
5. ภาควิชารังสีเทคนิค
โครงสร้างใหม่
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
4. ภาควิชากายภาพบำบัด
5. ภาควิชารังสีเทคนิค
6. ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการขอจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติม 1 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
4. ภาควิชากายภาพบำบัด
5. ภาควิชารังสีเทคนิค
6. ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์
     
5.3.5 การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของกองบริหารการวิจัย

 

              ด้วยกองบริหารการวิจัย ขอปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการขอเปลี่ยนชื่องานเพื่อให้สอดคล้อง กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกองบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) งานธุรการ 2) งานประสานงานและส่งเสริม 3) งานโครงการเฉพาะกิจ 4) งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้ปรับแก้ไขชื่อหน่วยงานให้มีความกระชับ ชัดเจน สอดคล้องกับภาระงาน ของหน่วยงานในข้อ 1-4 นั้น
ในการนี้ กองบริหารการวิจัย ได้ดำเนินการปรับแก้ไขชื่อหน่วยงานให้มีความกระชับ ชัดเจน สอดล้องกับภาระงาน เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โครงสร้างเดิม
1. งานธุรการ
2. งานประสานและส่งเสริมโครงการวิจัย
3. งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
โครงสร้างใหม่
1. งานธุรการ
2. งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
3. งานจัดการโครงการ
4. งานส่งเสริมและขยายผลโคร
งการ
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปทบทวนอีกครั้งหนี่ง
     
5.4 การขออนุมัติจัดตั้งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองบริหารงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการประสานความเชื่อมโยง และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่า ของคณะ และในจังหวัดต่างๆ มากขึ้น และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง แต่เนื่องจากฝ่ายเลขานุการได้มีการทบทวนบทบาทและภารกิจของหน่วยงานแล้ว จึงขอเสนอ ให้มีการปรับชื่อหน่วยงานที่ขอจัดตั้งใหม่ จากเดิมชื่อกองบริหารงานศิษย์เก่า เป็น กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ แทน
  มติ 1. เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ โดยเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงาน อธิการบดี จำนวน 1 หน่วยงาน คือ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. เห็นชอบโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ ดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
3) งานสื่อสารองค์กร
4) งานพัฒนาศักยภาพ
3. มอบกองกฎหมาย จัดทำประกาศเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
     
5.5 การขออนุมัติจัดตั้งกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด

 

              ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งกองพัฒนากลยุทธ์การรับนิสิต เพื่อทำหน้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อมูล พัฒนากลยุทธ์ การจัดกิจกรรมและสร้างเครือข่ายเพื่อการดึงดูดผู้สนใจศึกษาเล่าเรียนที่มีคุณภาพให้เข้ามาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จากทั้งแหล่งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง แต่เนื่องจากฝ่ายเลขานุการได้มีการทบทวนภารกิจและความรับผิดชอบพร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานแล้ว จึงขอเสนอให้มีการปรับชื่อหน่วยงานที่ขอจัดตั้งใหม่ จากเดิมชื่อกองพัฒนากลยุทธ์การรับนิสิต เป็น กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด แทน
  มติ 1. เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ โดยเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงาน อธิการบดี จำนวน 1 หน่วยงาน คือ กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด
2. เห็นชอบโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ ดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานสารสนเทศและพัฒนากลยุทธ์
3) งานเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์
3. มอบกองกฎหมาย จัดทำประกาศเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
     
5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตร

 

              ด้วยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 และ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี้
5.6.1 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ของกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
2. คณะวิทยาศาสตร์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
5.6.2 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. คณะเภสัชศาสตร์
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
5) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
5.6.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ กลุ่มสังคมศาสตร์
1. คณะมนุษยศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
2) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
  มติ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1) เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะวิทยาศาสตร์
1) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
5) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
7) เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
8) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
9) เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะเภสัชศาสตร์
1) เห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555
4) ขอถอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อนำเสนอสภาวิชาการพิจารณาก่อน
5) เห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6) เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3. กลุ่มสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
1) เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
2) เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1) เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ก่อนพักรับประทานอาหาร นายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าขอชื่นชมกรรมการสภา มหาวิทยาลัยทุกท่านว่าการพิจารณาวาระทุกวาระ ทำให้เป็นวาระที่มีเหตุมีผล แล้วก็เป็นวาระที่ทำให้อธิการบดีบริหารงานง่ายขึ้นด้วย เพราะเป็นนโยบายแนวคิดร่วมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และขอชื่นชม ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เพราะว่านายกสภามหาวิทยาลัยได้อ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข่าว ซึ่ง ดร.ปรีชาฯ ได้รับการประกาศชื่นชมดูแลเรื่องน้ำท่วมได้ดีมาก ลุยน้ำกับชาวนา ต้อนรับขับสู้ต่างๆ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์นำไปยกย่องชมเชย ในฐานะที่ ดร.ปรีชาฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ก็ดีใจด้วยถือว่าเป็นความสำเร็จและน่าชมเชยในฐานะนักบริหารการปกครองท้องถิ่น การปกครองราชการส่วนภูมิภาคของ ดร.ปรีชาฯ ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีภารกิจมาก จะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง เห็นว่ามีความรับผิดชอบและมีความสง่างาม นอกจากภาคปฏิบัติ ที่ ดร.ปรีชาฯ จะปฏิบัติกับประชาชนอย่างไร เชื่อว่า ดร.ปรีชาฯ คงได้ข้อคิดเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะช่วยทำให้ภาวะผู้นำของ ดร.ปรีชาฯ ในการปกครอง การเป็นผู้นำของกระทรวงมหาดไทยของ ดร.ปรีชาฯ ดียิ่งขึ้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจ ให้กับ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
     
5.7 การขอความเห็นชอบรายงานงานสรุปการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบให้กองบริการการศึกษา และ สถานการศึกษาต่อเนื่อง สรุปข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของศูนย์วิทยบริการจังหวัดต่าง ๆ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ขออนุมัติปิดศูนย์วิทยบริการฯ และปิดหลักสูตร/สาขาวิชา เมื่อนิสิตในปัจจุบันสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
2. ขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนี้
2.1 กรุงเทพมหานคร ณ เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชานูปถัมภ์ หลักสูตรเภสัชศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ดำเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งปีการศึกษา 2555 ขอจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง แผน ก แบบ ก2 (ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก จัด แผน ก แบบ ก1)
2.2 กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ ดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สปสช. (2553-2555) และอยู่ระหว่างขอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการศึกษานอกที่ตั้ง เป็นกรณีพิเศษ
  มติ 1. อนุมัติปิดศูนย์วิทยบริการฯ และปิดหลักสูตร/สาขาวิชา เมื่อนิสิตในปัจจุบันสำเร็จ การศึกษาทั้งหมด
2. อนุมัติให้ดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนี้
2.1 กรุงเทพมหานคร ณ เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ หลักสูตรเภสัชศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ดำเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งปีการศึกษา 2555 ขอจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง แผน ก แบบ ก2 (ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก จัด แผน ก แบบ ก1)
2.2 กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ ดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สปสช. (2553-2555) และอยู่ระหว่างขอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการศึกษานอกที่ตั้ง เป็นกรณีพิเศษ
3. มอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รับไปทำวิจัยต่อไป
     
5.8 การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนกรรมการที่ขอลาออก

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 154 (6/2553) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. 2545 ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีกรรมการสภาอาจารย์ ได้ขอลาออก จำนวน 2 ท่าน คือ
1. อาจารย์ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
2. รองศาสตราจารย์ชาดา กลิ่นเจริญ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ จากคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากท่านเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ทำให้ สภาพการเป็นกรรมการสภาอาจารย์สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อ 17.2 ง. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 และข้อ 11 เนื่องจากไม่ได้เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
จึงจำเป็นต้องดำเนินการเลือกกรรมการสภาอาจารย์แทนกรรมการที่ลาออก โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. 2545 โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการสภาอาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
3. กรรมการสภาอาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
สำหรับกรรมการสภาอาจารย์ตามข้อ 2 และข้อ 3 สภาอาจารย์ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. กรรมการสภาอาจารย์หนึ่งคน ได้แก่ อาจารย์นฤมล เสกธีระ
2. กรรมการสภาอาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาละหนึ่งคน ประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
3) อาจารย์ระวีวรรณ พิไลยเกียรติ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 1 เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ต่อไป
  มติ 1. แต่งตั้ง พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์
2. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     
5.9 การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก

 

              ด้วยศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 423/2550 เรื่องปลดพนักงานสายวิชาการออกจากงาน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 และให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ชำระเงินจำนวน 75,833.26 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการ ชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีปรากฏรายละเอียดตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 119/2550 และคดีหมายเลขแดงที่ 297/2554
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองพิษณุโลก ที่ 423/2550 เรื่อง ปลดพนักงานสายวิชาการออกจากงาน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
     
5.10 การพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา

 

              ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ. 2554 ได้วางหลักเกณฑ์เพื่อให้ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งในด้านการสอน การวิจัย ได้เข้ามาทำหน้าที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและทำการวิจัยด้วย และตามข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของลูกจ้างชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย
1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. หัวหน้าส่วนงานที่ลูกจ้างชาวต่างประเทศสังกัด เป็นกรรมการ
3. บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (สาขาละ 1 คน)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นกรรมการ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นกรรมการ
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ สาขาละ 1 คน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 3 เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของลูกจ้างชาวต่างประเทศ ต่อไป
  มติ ขอถอนเรื่องออก