มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 165 (8/2554)  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่อง อื่น ๆ

6.1 การขอความเห็นชอบปฏิญญา

 

              ด้วยคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้เสนอขอความเห็นชอบปฏิญญาและ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าวแล้ว จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญา ดังนี้
กองและหน่วยงานเทียบเท่ากอง
6.1.1 การขอความเห็นชอบปฏิญญาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
6.1.2 การขอความเห็นชอบปฏิญญาสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
6.1.3 การขอความเห็นชอบปฏิญญาคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.1.4 การขอความเห็นชอบปฏิญญาวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  มติ 1. เห็นชอบปฏิญญาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
2. เห็นชอบปฏิญญาสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
3. เห็นชอบปฏิญญาคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. เห็นชอบปฏิญญาวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
     
6.2 การขอความเห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 รอบ 9 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554)

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งกลไกการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น
บัดนี้ กองแผนงานได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2554 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2554) ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ จึงขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 รอบ 9 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554)
  มติ ขอถอนเรื่องออก
     
6.3 การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ในระบบบริหารแผนงานโครงการ (NU Project Management System : NUPM) ให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยลัคย 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ เป็นเลิศทางการวิจัย ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ทำงานได้ค่าตอบแทนสูง ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร นั้น
บัดนี้ กองแผนงานได้ดำเนินการสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ จึงขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร
     
6.4 การขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 และรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554(รอบ 12 เดือน)

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และปฏิทินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยต้องมีการนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ นั้น
บัดนี้ กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปภาพรวมแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) และสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 : รอบ 12 เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ จึงขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 และรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 และรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
     
6.5 การขอความเห็นชอบเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์บัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์

 

              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการปฏิบัติในการกำกับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจนสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ตามมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอกำหนดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์บัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์บัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
เอกลักษณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะแห่งการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน”
อัตลักษณ์บัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ
“เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา และมีความสามารถทางด้าน งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม”
     
7.1 เอกสารจากหน่วยงาน

 

              สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 164 (7/2554) วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554
2. ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร “ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าของ “สมบัติของแผ่นดิน” อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองบริหารการวิจัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2554
  มติ รับทราบ และขอให้แก้ไขเอกสารทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประวัติของนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องก่อนการเผยแพร่
     
7.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

 

              ประธานนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ก่อนปิดการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตัดสินปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบต้องขอชื่นชม เพราะว่าการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย จะช่วยให้การบริหารของอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ได้มั่นใจขึ้นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นอย่างไร เพราะคณบดีเป็นผู้บริหารจัดการ การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็น จะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
การตัดสินใจให้ปิดศูนย์วิทยบริการต่าง ๆ นับว่าเป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด การที่จะไม่ ตั้งภาควิชาเพิ่มขึ้น ถ้าสภามหาวิทยาลัยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ อธิการบดี และคณบดี จะทำงานได้ลำบากขึ้น
การจัดทำหลักสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย จะทำให้ลูกศิษย์ไปเรียนต่างสถานที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี ถ้าอธิการบดีได้เริ่มต้นก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ เป็นความคิดที่ดีจะได้ส่งเสริมนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ขึ้น