มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๗๑ (๕/๒๕๕๕)  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 1    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

              ๑. ประธานที่ประชุม มอบใบอนุโมทนาบัตรเพื่อสมทบการจัดสร้างอุทยานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (ครบรอบวันเกิด ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๒) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ (ครบรอบวันเกิดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๒. ประธานที่ประชุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ชุดใหม่ ประกอบด้วย
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์
ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ลาประชุม)