มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๗๑ (๕/๒๕๕๕)  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๗ รับทราบหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

 

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ แทน เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
๑) การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีความพร้อมโดยเสนอเหตุผลความจำเป็นตามประกาศ ในข้อ ๓ ดังแนบ
๒) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งส่วนงานภายใน ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง
๓) กรณีสภาสถาบันอุดมศึกษา มีมติให้ยุบเลิกส่วนงานภายในให้แจ้งคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ภายใน ๖๐ วัน
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๑ รับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

              ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง
๑. การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. การเปลี่ยนชื่อภาควิชาและจัดตั้งภาควิชา ของคณะแพทยศาสตร์
๓. การขอความเห็นชอบการพิจารณากำหนดประสบการณ์และระยะเวลาของตำแหน่งที่จะดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๕ เรื่อง
๑. การเพิ่มสัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะในระดับศาสตราจารย์
๒. ขอหารือแนวนโยบายในการจัดระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย
๓. สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒) คณบดีคณะนิติศาสตร์
๓) คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
๔) ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
๔. สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
๑) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๕. สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๒) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๓) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๖. การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของกองบริหารการวิจัย
๗. การขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๘. การเปลี่ยนชื่อภาควิชาและจัดตั้งภาควิชา ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
๙. การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐. การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
๑๑. การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนกรรมการที่ขอลาออก
๑) นางสาวทัดดาว กุศลวัฒนะ
๒) นางระวีวรรณ พิไลยเกียรติ
๑๒. การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของกองกิจการนิสิต
๑๓. การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ของกองบริการวิชาการ
๑๔. การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง
๑๕. การเปลี่ยนชื่อภาควิชาและจัดตั้งภาควิชา ของคณะมนุษยศาสตร์
๑๖. การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕)
๑๗. การขอความเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ...
๑๘. การขอความเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง จริยธรรมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
๑๙. การขอความเห็นชอบหลักสูตร
๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๐. การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๑. การอนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๒๒. การขอความเห็นชอบการแต่งกายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ และพนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้
๒๓. การยืมเงินทดรองจ่าย
๒๔. การขอความเห็นชอบการพิจารณาข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔
๒๕. การขอหารือนโยบายการบริการวิชาการในลักษณะของการจัดฝึกอบรมความรู้ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๒ รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

 

              กองคลัง ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เปรียบเทียบตามแผนการเบิกจ่ายของมติคณะรัฐมนตรีและเป้าหมายจังหวัดพิษณุโลก
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๘ การตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบกิจการร้าน Valentine’s Spa

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบกิจการของ ร้าน Valentine's Spa ซึ่งประกอบกิจการให้บริการทางด้านสุขภาพ (สปา) แต่มีการแอบแฝงการขายบริการทางเพศ โดยโฆษณาเชิญชวนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย ซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้น
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ขอเรียนให้ทราบว่า จากการตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวพบว่า มีมูลค่าความจริง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปรามดำเนินการสืบสวนหาข่าวตามโฆษณา ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.kapooclup.com จึงได้เข้าจับกุมและระงับการเปิดเว็บไซต์ข้างต้นแล้ว ตลอดจนได้สั่งการให้มีการตรวจสถานบริการอยู่เป็นประจำมิได้มีการปล่อยปละละเลย แต่อย่างใด
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๓ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลประจำปี ๒๕๕๔

 

              กองการบริหารงานบุคคล ขอรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. การแต่งตั้งให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๑๗
๒. การเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการ ๑๙
๓. แต่งตั้งให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ๙
๔. การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ๑๔๔
๕. การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย ๔๔
๖. การสอบสวนความผิดวินัยบุคลากร และการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด ๘
๗. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนบุคลากร ๔๔
๘. การลาออกของพนักงานราชการ ๔
๙. การโอนข้าราชการ ๒
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๕ รับทราบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

              คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขอปรับแผนการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๔ รับทราบร่าง Memorandum of Agreement ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Nursing, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy in Thai Nguyen, Vietnam

 

              คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเสนอร่าง (MOA) Memorandum of Agreement ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Faculty of Nursing, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy in Thai Nguyen, Vietnam
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๖ รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 

              ด้วยคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ขอเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ จำนวน ๗ ฉบับ ดังนี้
๑) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัยบูรพา
๓) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
๔) Memorandum of Understanding between Naresuan University, Thailand and Oryza Oil & Fat Chemical Company Limited, Japan
๕) Memorandum of Understanding between Naresuan University, Thailand and Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
๖) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบัน Complementary Alternative Medicine Academy ประเทศญี่ปุ่น
๗) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Oxbridge College, Kunming University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๙ รับทราบการพระราชทานชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๑” และ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒”

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อกลุ่มอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๒ อาคาร สำหรับให้บริการด้านโรคหัวใจ ตา ไต กระดูก และไขกระดูก เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเสนอชื่อประกอบพระราชดำริ ดังนี้
๑. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๑ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๒
๒. อาคารภูมิพล ๘๔ พรรษา ๑ และอาคารภูมิพล ๘๔ พรรษา ๒ กับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐานที่อาคารดังกล่าว นั้น
สำนักราชเลขาธิการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ใช้ชื่ออาคารดังกล่าวว่า “อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๑” และ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒” และอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประดิษฐานที่อาคารทั้ง ๒ อาคาร ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
  มติ รับทราบ