มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๗๑ (๕/๒๕๕๕)  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง สืบเนื่อง

๔.๑ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗๐ (๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติให้ถอนเรื่องออก โดยให้ไปปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
ในการนี้ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการทบทวนการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการปฏิบัติงานของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบให้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เปลี่ยนเป็น กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ความ เห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โครงสร้างเดิม
๑. งานธุรการ
๒. งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๓. งานฝึกอบรมสารสนเทศ
๔. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
๕. งานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
๖. งานผลิตสื่อสารสนเทศ
โครงสร้างใหม่
๑. งานธรุการ
๒. งานระบบเครือข่าย
๓. งานบริการคอมพิวเตอร์
๔. งานระบบสารสนเทศ
๕. งานที่ปรึกษาและบริการ
  มติ ๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
จากเดิม สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปลี่ยนเป็น กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. เห็นชอบโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ ดังนี้
๑. งานธุรการ
๒. งานระบบเครือข่าย
๓. งานบริการคอมพิวเตอร์
๔. งานระบบสารสนเทศ
๕. งานที่ปรึกษาและบริการ
๓. มอบกองกฎหมาย จัดทำประกาศเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป