มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ  สุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 1    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ