มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๗๖ (๑๐/๒๕๕๕)  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๗ รับทราบการขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกเสรี ของคณะมนุษยศาสตร์

 

              คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกเสรี จำนวน ๑๑ รายวิชา คือ
๑. รายวิชา ๒๐๙๑๐๑ ภาษาม้ง ๑ ๓ (๒-๒-๕)
๒. รายวิชา ๒๐๙๑๐๒ ภาษาม้ง ๒ ๓ (๒-๒-๕)
๓. รายวิชา ๒๐๙๒๐๑ ภาษาไทใหญ่ ๑ ๓ (๒-๒-๕)
๔. รายวิชา ๒๐๙๒๐๒ ภาษาไทใหญ่ ๒ ๓ (๒-๒-๕)
๕. รายวิชา ๒๐๙๓๐๑ ภาษากะเหรี่ยง ๑ ๓ (๒-๒-๕)
๖. รายวิชา ๒๐๙๓๐๒ ภาษากะเหรี่ยง ๒ ๓ (๒-๒-๕)
๗. รายวิชา ๗๘๒๑๐๑ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
๘. รายวิชา ๗๘๒๑๐๒ การอ่านวรรณศิลป์ลาวเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕)
๙. รายวิชา ๗๘๓๑๐๑ ภาษาฟิลิปินโนเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕)
๑๐. รายวิชา ๗๘๓๑๐๑ ภาษาฟิลิปินเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
๑๑. รายวิชา ๗๘๑๑๐๑ วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา ๓ (๒-๒-๕)
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๑ รับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

              ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้
ค้างดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง
๑. การเปลี่ยนชื่อภาควิชาและจัดตั้งภาควิชา ของคณะแพทยศาสตร์
๒. การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ เรื่อง
๑. การขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. การพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๓. การขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๖ รับทราบการขอปรับแผนการเรียนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของคณะศึกษาศาสตร์

 

              คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับแผนการเรียนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๘ รับทราบการขอเรียนเชิญร่วมประชุม The 2nd UGP Talk Forum เรื่อง “Governing Board Leadership in UK Higher Education”

 

              สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม The 2nd UGP Talk Forum เรื่อง “Governing Board Leadership in UK Higher Education” ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องจามจุรี ๑ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านภาวะผู้นำสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันด้านอุดมศึกษาประเทศอังกฤษ
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๒ รับทราบการเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              กองบริการการศึกษา ขอรายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อขออนุมัติปริญญา ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๗ คน
- ระดับปริญญาโท จำนวน ๑,๓๗๘ คน
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๒๑๔ คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๖๐๙ คน
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๓ รับทราบรายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

              กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
ซึ่งผลคะแนนการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คะแนน ๓.๗๘๕๖
อนึ่ง สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าอยู่ระหว่างการประมวลผลและจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับทราบแล้ว
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๔ รับทราบแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๕๕

 

              สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอแจ้งแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมรับทราบ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าว ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรดำเนินการประเมินต่อไป
อนึ่งแบบประเมินดังกล่าว ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับมหาวิทยาลัย คือ หัวข้อประเมินที่เกี่ยวกับการประชุมควรปรับข้อคำถามให้เป็นการประเมินลักษณะการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มิใช่ประเมินการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุม
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๕ รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

 

              ด้วยคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ขอเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ MOU เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ จำนวน ๑๑ ฉบับ ดังนี้
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับบริษัทสยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนรเศวร กับสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก
๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัย ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๕. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation : GIZ)
๖. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัย Nong Lam ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๗. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
๘. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
๙. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมการข้าว
๑๐. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมอาเซียน
๑๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ ๓ กรมการขนส่งทางบก วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕, ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕, ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕, ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๙ รับทราบประมวลเผยแพร่ข้อเสนอแนะด้านการเงินการบัญชี ด้านพัสดุ และยานพาหนะ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

              สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอเสนอประมวลเผยแพร่ข้อเสนอแนะด้านการเงินการบัญชี ด้านพัสดุ และยานพาหนะ เพื่อจะได้สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบและใช้สอบทานตัวเอง เพื่อเป็นการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการกำกับควบคุมดูแลตนเองที่ดี
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๑๐ รับทราบการทูลเกล้าถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

              กองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงโปรดให้เข้าทูลเกล้าถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารรับรอง เอ กองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ สำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๑๑ รับทราบการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกประเภทสถาบันสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

 

              ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) “สสมท” ประเภทสถาบันอุดมศึกษาประเภทนักศึกษามากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยชำระค่าบำรุงสมาคมรายปีๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ตอบรับเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เรียบร้อยแล้ว เลขที่สมาชิกคือ IM 018 โดยมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
๑) สิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคม
๒) สิทธิในการรับส่วนลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม การประชุมประจำปี และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
๓) สิทธิในการรับวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสมาคม
๔) สิทธิในสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้
๕) สิทธิในการร้องขอต่อกรรมการ เพื่อตรวจเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
๖) สิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๑๕ รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลา ในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน ๒ แห่ง และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๑๔ รับทราบแนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ที่รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง

 

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง มีสาระสำคัญดังนี้
เมื่อการแต่งตั้งอธิการบดีจะต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง การถอดถอนอธิการบดีจึงต้องดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนด้วย เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ให้บุคคลใดหรือองค์กรอื่นใดเป็นผู้มีอำนาจถอดถอน ดังนั้น เมื่อกฎหมาย ว่าด้วย การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัญญัติให้การแต่งตั้งอธิการบดีจะดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่จะต้องนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีด้วย
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๑๓ รับทราบสรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการบริหารสินทรัพย์ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย
๑. นางสาวนวพร เรืองสกุล
๒. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
๓. นายโอฬาร ไชยประวัติ
๔. นายบุญชัย โชควัฒนา
๕. นายมารวย ผดุงสิทธิ์
๖. นายมนตรี คงตระกูลเทียน
๗. นายประยูร จินดาประดิษฐ์
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๑. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยจะต้องมีแผนที่ชัดเจนทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการ การมีหุ้นส่วนร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยจะต้องคำนึงถึง Economy of Scale ในการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก
๒. มหาวิทยาลัยนเรศวรควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ในลักษณะ Community Involvement, Industry Partners และโดยใช้องค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาผลผลิตของชุมชนให้มีคุณค่าเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ
๓. สิ่งที่ควรเร่งทำทันทีคือ การทำ Cash Flow Management ของมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาได้เห็นภาพรวม เพื่อให้ข้อแนะนำและทำได้ทันที
๔. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
๔.๑ วิเคราะห์ Sectoral Financal Plan โดยมีแผนการลงทุนการจัดการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่มี Benefit สูง และเปรียบเทียบให้เห็นรายรับ-รายจ่ายให้เห็นอย่างน้อย ๓ ปี ตามกลุ่ม Social Science, Health Science, Science and Technology
๔.๒ วิเคราะห์หลักสูตรที่เป็นสาขาโดดเด่น และโครงการหรือกลุ่มโครงการวิจัยที่มีผลงานชั้นนำและพัฒนาเชิงธุรกิจได้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาให้เร็วขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการสร้างอาชีพใหม่ๆ
๕. ในการลงทุนด้านที่ดินของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นเหมาะสมแล้ว แต่ขอให้คิดวิเคราะห์ว่าขั้นต่อไปจะแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้น และเร็วขึ้นได้โดยวิธีใดบ้าง เพื่อจะได้มีทรัพยากรมาพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งใจไว้ โดยขอให้มหาวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและดูที่ดินที่จะลงทุนในอนาคตด้วย
สำหรับการประชุมครั้งต่อไป จะเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารสินทรัพย์ มาประชุมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย/เสนอแนวทางการลงทุนในอนาคต และจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะต่อไป
  มติ รับทราบ
     
๑.๒.๑๒ รับทราบสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

 

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ารับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จำนวน ๑ ศูนย์ รวม ๑ หลักสูตร คือ ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลการประเมินคือ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมชุมชน) ผลการประเมิน ผ่าน
  มติ รับทราบ