มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๗๖ (๑๐/๒๕๕๕)  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

 

              ตามที่ ได้มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗๕ (๙/๒๕๕๕) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗๕ (๙/๒๕๕๕) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข