มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๗๖ (๑๐/๒๕๕๕)  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง สืบเนื่อง

๕.๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ของคณะสหเวชศาสตร์

 

              ตามที่ คณะสหเวชศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
จากเดิม ดร.อรอุมา บุณยารมย์
เปลี่ยนเป็น ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
จากเดิม ดร.รุ่งนภา ปานกล้า
เปลี่ยนเป็น ดร.เริงวิทย์ บุญโยม
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
จากเดิม ดร.อรอุมา บุณยารมย์
เปลี่ยนเป็น ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ
ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ต่อไป
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ของคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
จากเดิม ดร.อรอุมา บุณยารมย์
เปลี่ยนเป็น ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
จากเดิม ดร.รุ่งนภา ปานกล้า
เปลี่ยนเป็น ดร.เริงวิทย์ บุญโยม
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
จากเดิม ดร.อรอุมา บุณยารมย์
เปลี่ยนเป็น ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ
     
๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

              ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑. นายกระแส ชนะวงศ์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ เป็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. นายไชยยศ เหมะรัชตะ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายบุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายปรีชา เรืองจันทร์ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางสาวมรกต ตันติเจริญ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
บัดนี้ ใกล้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ฝ่ายเลขานุการ จึงเห็นสมควรเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นกรรมการ
๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ
๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
๕) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ๑ คน เป็นกรรมการ
๘) ประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นกรรมการ
๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ
๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
๕) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ๑ คน เป็นกรรมการ
๘) ประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนำเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นกรรมการ
๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ
๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
๕) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ๑ คน เป็นกรรมการ
๘) ประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นกรรมการ
๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ
๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
๕) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ๑ คน เป็นกรรมการ
๘) ประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
  มติ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์)
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ (ดร.ปรีชา เรืองจันทร์)
๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ (นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
๕) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง)
๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ เป็นกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.กัญชลี เจติยานนท์)
๘) ประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย (นายธงชัย แสงจันทร์) เป็นกรรมการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ (ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์)
๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ (นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
๕) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง)
๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์)
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ เป็นกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.กัญชลี เจติยานนท์)
๘) ประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ (นายธงชัย แสงจันทร์)
๓. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
๔.๑ สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์)

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการ
๓. ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ทุก ๒ ปี ของวาระการดำรงตำแหน่งทางบริหาร
โดยมีผู้บริหารระดับคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ คณบดีคณะคณะเภสัชศาสตร์
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ จึงขอนำเสนอสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อไป
  มติ ๑. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) และเผยแพร่ ทาง Web Site ให้ประชาคมได้รับทราบ ดังนี้
ผลการประเมิน
๑. ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะ จำนวน ๘๔ คน ซึ่งคะแนนเต็ม ๓.๐๐ คณบดีได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๔ อยู่ในระดับดี
๒. ผลสรุปจากการปฏิบัติงานในรอบปี ๒๕๕๔ พบว่า คณบดีมีจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา โดยสรุป ดังนี้
๒.๑ จุดเด่น มีดังนี้
(๑) มีความสามารถในการให้คำแนะนำด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ ในระดับดี
๒.๒ จุดที่ต้องพัฒนา มีดังนี้
(๑) ด้านความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
(๒) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
(๓) ด้านความสามารถในการบริหารจัดการเงินรายได้
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คณบดีต้องหาวิธีการพบปะสังสรรค์กับบุคลากรภายในคณะในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น สภากาแฟ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน สร้างความเข้าใจ และบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน
     
๕.๘ การขอความเห็นชอบหลักสูตร

 

              ด้วยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังนี้
๕.๘.๑ การขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑. คณะสหเวชศาสตร์
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คณะแพทยศาสตร์
๑) การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จาก สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็น สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบ ประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๘.๒ การขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๑) การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จาก สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร
เป็น สาขาวิชาการสื่อสาร
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะสังคมศาสตร์
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
  มติ ๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะแพทยศาสตร์
๑) การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จาก สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็น สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหาร ระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ของกลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๑) การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จาก สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร
เป็น สาขาวิชาการสื่อสาร
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะสังคมศาสตร์
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
     
๕.๔ การขอความเห็นชอบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

              ตามที่ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ต่อมา คณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประเมิน และในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติกำหนดให้มีการทาบทามผู้มีคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ผู้มีคุณสมบัติไม่ส่งแบบตอบรับ/ปฏิเสธการทาบทามถือว่าสละสิทธิ์ตอบรับการทาบทาม นั้น
ต่อมา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทาบทามผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีคุณสมบัติตอบรับ/ปฏิเสธ ดังนี้
๑. มีผู้ตอบรับการทาบทาม จำนวน ๑ ราย (นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์)
๒. มีผู้ตอบรับปฏิเสธการทาบทาม จำนวน ๔ ราย (นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์, นางเพชรรัตน์ เม่นคำ, นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิตติพงษ์ และนางสุปราณี บัวงามดี)
๓. มีผู้สละสิทธิ์ตอบรับการทาบทาม จำนวน ๔ ราย (นางสมพิศ ทองสุก, นางสาวมุกดา ท้องนุ้ย, นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน และนางบุญณิตา รอดสวัสดิ์)
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ให้ผู้ตอบรับการทาบทามเสนอวิสัยทัศน์และดำเนินการประเมินบุคคลฯ ปรากฏว่า นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โดยได้คะแนนร้อยละ ๘๕
ซึ่งที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ ๑. อนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้ง นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตามที่ ที่ประชุม ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
๒. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๓. ให้จัดทำประกาศรายชื่อ นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หากไม่มีผู้ใดทักท้วงภายในกำหนดเวลาดังกล่าว มอบให้กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
     
๕.๒ การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

 

              ตามที่ นายปริญญา ปานทอง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๙๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอปรับปรุงคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน จากเดิม แต่งตั้งให้นายปริญญา ปานทอง เป็นรักษาราชการแทนตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็น แต่งตั้งให้ นายปริญญา ปานทอง เป็น รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
  มติ ๑. แต่งตั้ง นายปริญญา ปานทอง เป็น รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
๒. มอบกองกฎหมาย รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
๕.๓ การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ (ชุดใหม่)

 

              ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ชุดปัจจุบัน กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยนเรศวรแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ตามเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว
  มติ ๑. แต่งตั้ง พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ เลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
๕.๕.๑ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานชดใช้แทนหนี้เงินที่ได้จ่ายให้ต้นสังกัดเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕

 

              กองกฎหมาย ขอเสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานชดใช้แทนหนี้เงินที่ได้จ่ายให้ต้นสังกัดเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  มติ ๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานชดใช้แทนหนี้เงินที่ได้จ่ายให้ต้นสังกัดเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. มอบกองกฎหมาย จัดทำร่างระเบียบเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     
๕.๖.๑ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของคณะศึกษาศาสตร์

 

              ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยขอเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้สำนักงานเลขานุการคณะ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗๐(๔/๒๕๕๕) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์ โดยเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
๑. งานธุรการ
๒. งานการเงินและพัสดุ
๓. งานนโยบายและแผน
๔. งานบริการการศึกษา
๕. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๖. งานวิจัยและบริการวิชาการ
     
๕.๕.๓ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ. ...

 

              กองกฎหมาย ขอเสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  มติ ๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญเหตุทดแทน พ.ศ. ...
๒. มอบกองกฎหมาย จัดทำร่างข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
     
๕.๖.๒ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

 

              ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยขอเพิ่ม งานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้สำนักงานเลขานุการคณะ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗๐ (๔/๒๕๕๕) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยเพิ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
๑. งานธุรการ
๒. งานการเงินและพัสดุ
๓. งานนโยบายและแผน
๔. งานบริการการศึกษา
๕. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๖. งานวิจัยและบริการวิชาการ
     
๕.๖.๓ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย

 

              ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยขอยุบเลิกงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยยุบเลิกงานสนับสนุนวิชาการ ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
๑. งานธุรการและการเงิน
๒. งานวิชาการ
๓. งานแผนและสารสนเทศ
๔. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
     
๕.๖.๔ การยกระดับฐานะ ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๘ (๙/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนสถานภาพของสถานการศึกษาต่อเนื่อง จากหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยใช้ชื่อ “สถานการศึกษาต่อเนื่อง” ทั้งนี้ให้หน่วยงานทดลองการดำเนินงานเทียบเท่ากองเป็นระยะเวลา ๓ ปี และรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกปี หลังจากนั้นให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสถานภาพของหน่วยงานใหม่ นั้น
ในการนี้ สถานการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอความเห็นชอบยกระดับฐานะ จากเดิม สถานการศึกษาต่อเนื่อง เป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ อธิการบดีขอถอนเรื่องออก
     
๕.๕.๒ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ. ...

 

              เพื่อให้มีแนวทางในการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น กองกฎหมาย จึงขอเสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  มติ ๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ. ...
๒. มอบกองกฎหมาย จัดทำร่างข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     
๕.๙ การขอความเห็นชอบปิดสถานที่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ โดย สปสช. สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๒๐ ทุนต่อรุ่น และอำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำหรับจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จึงไม่อนุโลมให้ จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่อนุโลมการ ขอทบทวนการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว และเห็นควรให้ยืนยันตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอปิดสถานที่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และกลับมาจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ ๑. เห็นชอบให้ปิดสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒. การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้จัด ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
๓. นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
     
๕.๑๐ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

 

              ตามที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗๕ (๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้ว นั้น เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ มีรายจ่ายจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้เพิ่มเติมจากเงินงบประมาณรายได้สะสม รวมทั้งสิ้น ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่มาของรายได้และการจัดสรรจำแนกตามระบบบัญชี ๓ มิติได้ดังนี้
๑. ที่มาของรายได้
๑.๑ รายได้สะสม จำนวน ๔๙,๓๑๒,๑๑๔.๙๖ บาท
- คณะมนุษยศาสตร์ ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท
๒. วงเงินที่นำมาจัดสรรจำแนกตามระบบบัญชี ๓ มิติ ได้ดังนี้
๒.๑ จำแนกตามมติหน่วยงาน
- คณะมนุษยศาสตร์ ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท
รวมมิติหน่วยงาน ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท
๒.๒ จำแนกตามมิติกองทุน
- กองทุนเพื่อการศึกษา ๓,๔๑๑,๑๐๐ บาท
- กองทุนสินทรัพย์ถาวร ๘๕๗,๐๐๐ บาท
รวมมิติกองทุน ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท
๒.๓ จำแนกตามมิติแผนงาน
- แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท
รวมมิติแผนงาน ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) จากเงินรายได้สะสม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท
     
๕.๑๑ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓.๐๓/๔๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปความได้ว่า นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระ การดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้ ซึ่งต้องมีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น โดยการสรรหาจะปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง ๒ ฉบับ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาไว้ โดยส่วนหนึ่ง คือ ประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย จึงเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย แทนบุคคลที่เกษียณอายุราชการไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยกประเด็นกรณีศึกษา ซึ่งเคยเกิดขึ้นในหลายมหาวิทยาลัยว่า กรณีที่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาเดิม ซึ่งมีนายกสมาคมศิษย์เก่าอยู่ด้วย และในการดำเนินการเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งและมิได้มีการเลือกคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ คนเดิมยังทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆ
ฉะนั้น ในกรณีเช่นนี้จึงอาจเป็นปัญหาที่ตามมาได้ ซึ่งกรณีของมหาวิทยาลัยที่เสนอให้แต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ เนื่องจากคนเดิมได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจาออยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อบังคับ ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และเมื่อประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างได้เกษียณอายุราชการทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ พ้นจากตำแหน่งไปด้วย
ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเสนอทางเลือกให้บุคคลจากกรรมการชุดเดิมโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ
๑. เลือกจากรองประธานกรรมการ ซึ่งมี ๒ ท่านคือ นายธงชัย แสงจันทร์ รองประธานคนที่ ๑ นายประยูร สิงหวิภาส รองประธานคนที่ ๒
๒. เลือกจากผู้ที่มีอาวุโสมากที่สุด โดยเรียงลำดับให้ (ประสบการณ์ทำงานมานาน) ซึ่ง จากกรรมการที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ว่าที่ ร.อ.บุญชัย เจริญวงศ์สัตย์ , นางกมลทิพย์ กมลวรเดช, นายธงชัย แสงจันทร์ และ นางเพชรรัตน์ เม่นคำ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มทั้ง ๒ และยังเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย คือ นายธงชัย แสงจันทร์ ซึ่งเป็นรองประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย คนที่ ๑ และมีความอาวุโส โดยมีอายุราชการ ๒๓ ปี
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธงชัย แสงจันทร์ รักษาการในตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ