มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
ณ  ประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 1    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ