มติที่ประชุมโดยย่อ  ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3/2556  วันที่ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
ณ  ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง สืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาการต่อสัญญาจ้างแพทย์ใช้ทุนของมหาวิทยาลัย

 

              สรุปเรื่อง
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวรได้บรรจุและจัดทำสัญญาจ้างแพทย์ใช้ทุนของมหาวิทยาลัย โดยสัญญาจ้างมีระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๙ ราย ดังนี้
๑. แพทย์หญิงศิวาพร ผลดีนานา ภาควิชาศัลยศาสตร์
๒. นายแพทย์ศิวาคม ชัยประเสริฐวิทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
๓. แพทย์หญิงณิชา รุ่งโรจน์ชัยพร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
๔. แพทย์หญิงนวลลักษณ์ อยู่เป็นสุข ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
๕. แพทย์หญิงอัจจิมา ตันกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
๖. นายแพทย์อรรถกร จารุศรีวรรณา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
๗. แพทย์หญิงณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์
๘. แพทย์หญิงศุภณา ชื่นสกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์
๙. แพทย์หญิงอังศุมารินทร์ ชัยพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
บัดนี้ ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์จึงขออนุมัติ ต่อสัญญาจ้างแพทย์ใช้ทุนของมหาวิทยาลัย ในลำดับที่ ๑ – ๘ โดยขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง จากเดิม จ้างโดยใช้สัญญาจ้างแพทย์ใช้ทุนของมหาวิทยาลัย เป็น จ้างโดยใช้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและไม่ขอต่อสัญญาจ้างแพทย์ใช้ทุนฯ ในลำดับที่ ๙ (แพทย์หญิงอังศุมารินทร์ ชัยพันธ์) หลังจาก หมดสัญญาจ้างแล้ว นั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอเรื่องนี้ให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป
  มติ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างแพทย์ใช้ทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน ๘ ราย โดยเปลี่ยนแปลง
สัญญาจ้าง จากเดิม จ้างโดยใช้สัญญาจ้างแพทย์ใช้ทุนของมหาวิทยาลัย เป็น จ้างโดยใช้
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
๑.๑ แพทย์หญิงศิวาพร ผลดีนานา ภาควิชาศัลยศาสตร์
๑.๒ นายแพทย์ศิวาคม ชัยประเสริฐวิทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
๑.๓ แพทย์หญิงณิชา รุ่งโรจน์ชัยพร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
๑.๔ แพทย์หญิงนวลลักษณ์ อยู่เป็นสุข ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
๑.๕ แพทย์หญิงอัจจิมา ตันกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
๑.๖ นายแพทย์อรรถกร จารุศรีวรรณา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
๑.๗ แพทย์หญิงณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์
๑.๘ แพทย์หญิงศุภณา ชื่นสกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์
๒. อนุมัติไม่ต่อสัญญาจ้างแพทย์ใช้ทุนฯ ราย แพทย์หญิงอังศุมารินทร์ ชัยพันธ์ หลังจากหมดสัญญาจ้างแล้ว
๓. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
ระบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาการลาออกจากราชการ ของ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย

 

              ตามที่ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ได้แสดงความประสงค์จะขอลาออกจากราชการ เพื่อสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งกองการบริหารงานบุคคลได้นำเสนอให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ และได้มีมติมอบให้กองการบริหารงานบุคคลจัดทำหนังสือชี้แจงให้ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนสถานภาพ จากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งในเรื่องนี้ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย รับทราบแล้ว นั้น (เอกสารแนบ ๑)
ต่อมา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาคัดเลือก ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการ คัดเลือกในครั้งนี้ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้นำเสนอ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาผลการ คัดเลือกดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมีมติให้ถอนเรื่องนี้ ออกไปก่อน ซึ่งกองการบริหารงานบุคคลได้แจ้งเรื่องนี้ให้ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย รับทราบเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๒)
บัดนี้ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ได้แสดงความประสงค์จะขอลาออกจากราชการอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และยินดีชดใช้พันธะผูกพันที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอเรื่องนี้ให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป
  มติ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ลาออกจากราชการ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย เพื่อบรรจุและแต่งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัย
เพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๓. อนุมัติให้ควบคุมการชดใช้ทุนทุกประเภทต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยนเรศวรตามเดิมต่อไป
๔. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง พิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

 

              สรุปเรื่อง
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทำบันทึกข้อความถึงกองแผนงาน เรื่องขอทราบความ คืบหน้าเกี่ยวกับการขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) เพื่อบรรจุ นายพิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งกองแผนงานเรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนของกองแผนงาน
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอเรื่องนี้ให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป
  มติ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง การพิจารณาระยะเวลาปฏิบัติงานเพื่อปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น ของ นายวิโรจน์ จันทร

 

              สรุปเรื่อง
ด้วย นายวิโรจน์ จันทร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาระยะเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่ง SAFETY SUPERVISOR จากบริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อปรับเงินเดือนให้ สูงขึ้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอเรื่องนี้ให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป
  มติ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้ปรับเงินเดือนของ นายวิโรจน์ จันทร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์การปรับระยะเวลา
ปฏิบัติงานเพิ่มปีละ ๑ ขั้น จำนวน ๒ ขั้น จากเดิมขั้น ๑๖,๖๒๐ บาท เป็นขั้น ๑๘,๕๙๐ บาท
ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ราย นางสาวมีนนารี ประกาศสัจธรรม

 

              สรุปเรื่อง
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๖๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวมีนนารี ประกาศสัจธรรม เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
๒. Assoc. Prof. Dr.Mary Elizabeth Sarawit กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล เลขานุการ
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นางสาวมีนนารี ประกาศสัจธรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการมีความเห็นให้บรรจุและแต่งตั้ง นางสาวมีนนารี ประกาศสัจธรรม เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยให้ทำหน้าที่สอนในส่วนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สอนภาษาและรายวิชาในคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากปัจจุบัน นางสาวมีนนารี ประกาศสัจธรรม รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับ ปฏิบัติการ ส่วนความร่วมมือในกรอบทวิภาคี สำนักการต่างประเทศ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขณะนี้ช่วยราชการที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติด จังหวัด พิษณุโลก และเป็นนักเรียนทุน ก.พ. อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับหน่วยงานเดิม กรณีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนต่อเนื่องได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
ในการนี้ เมื่อ นางสาวมีนนารี ประกาศสัจธรรม ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับอัตราเงินเดือน ๒๑,๓๑๕ บาท ตามเกณฑ์การปรับเพิ่ม ๑.๕ เท่า จากเงินเดือนสุดท้ายที่ลาออกจากราชการ (ขั้น ๑๔,๒๑๐ บาท)
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอเรื่องนี้ให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป
  มติ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนเรื่องนี้ออกไปก่อน
     
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

              สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
๑.๑ นางสาวเกษวดี กุหลาบแก้ว สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
๑.๒ ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๓ แพทย์หญิงธนัชพิมพ์ สุภาภรณ์ประดับ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒. ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล
๒.๑ นางสาวรัชณีพร สุขสวัสดิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๒ นางสาวสายสมร ฝ่ายพลแสน สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๓ นางสาวเบญจมาศ เหล่าประชา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๔ นางอรัญญา สุขเรือง สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๕ นางสาวกลิ่นร่ำ ทอดสูงเนิน สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๖ นางสาวชมัยพร พิมพ์โคตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๗ นางสาววราวรรณ สีสอด สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๘ นางสาวรัตมณี ผดุงสิทธิเสรี สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๙ นางสาวขนิษฐา กุณแก้ว สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๑๐ นางสาวนพวรรณ จินดาเฟื่อง สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๑๑ นางสาวสุปรียา ลูกพลับ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๑๒ นางสาวน้ำฝน แว้นแคว้น สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๑๓ นางสาวจุฑารัตน์ แดงกันหา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
๒.๑๔ นางสาวโสริยา กันยะ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ซึ่งในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทั้ง ๑๗
ราย บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ฝ่าย
เลขานุการฯ จึงเสนอเรื่องนี้ให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป
  มติ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวเกษวดี กุหลาบแก้ว โดยใช้อัตราเลขที่
๓๙๕๓(๖๗) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวเกษวดี กุหลาบแก้ว เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาเอก ขั้น ๒๒,๕๖๐ บาท
และเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน ๒,๔๔๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และไม่ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
๒. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา โดยใช้อัตราเลขที่
๔๐๑๕(๕๗) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ขั้น ๒๘,๔๑๓ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๓. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง แพทย์หญิงธนัชพิมพ์ สุภาภรณ์ประดับ
โดยใช้อัตราเลขที่ ๑๔๒๗(๔๑) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง แพทย์หญิงธนัชพิมพ์ สุภาภรณ์ประดับ
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัดภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิวุฒิบัตร ฯ
ขั้น ๒๒,๕๖๐ บาท และเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน ๒,๔๔๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และไม่ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา วุฒิบัตรฯ
๔. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวรัชณีพร สุขสวัสดิ์ โดยใช้อัตราเลขที่
๒๔๘๔(๓๑๘) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวรัชณีพร สุขสวัสดิ์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๒๓,๑๔๕ บาท ตามเกณฑ์การปรับ
เพิ่ม ๑.๕ เท่า จากเงินเดือนสุดท้ายที่ลาออกจากราชการ (ขั้น ๑๕,๔๓๐ บาท)
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๕. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวสายสมร ฝ่ายพลแสน โดยใช้อัตราเลขที่
๓๔๗๒(๓๘๘) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวสายสมร ฝ่ายพลแสน เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๕ ขั้น จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท
เป็นขั้น ๑๕,๖๓๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๖. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวเบญจมาศ เหล่าประชา โดยใช้อัตราเลขที่
๑๙๙๙(๓๔๕) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวเบญจมาศ เหล่าประชา เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๔ ขั้น จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท
เป็นขั้น ๑๔,๘๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๗. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางอรัญญา สุขเรือง โดยใช้อัตราเลขที่ ๒๐๐๕(๓๕๑)
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้ง นางอรัญญา สุขเรือง เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานหลัง
คุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๗ ขั้น จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท เป็นขั้น ๑๗,๒๖๐ บาท
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๘. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวกลิ่นร่ำ ทอดสูงเนิน โดยใช้อัตราเลขที่
๓๗๓๕(๓) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวกลิ่นร่ำ ทอดสูงเนิน เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท
เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๙. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวชมัยพร พิมพ์โคตร์ โดยใช้อัตราเลขที่
๓๖๕๒(๑๕๔) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวชมัยพร พิมพ์โคตร์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น จากขั้น
๑๒,๑๕๐ บาท เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๐. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาววราวรรณ สีสอด โดยใช้อัตราเลขที่
๓๖๕๑(๑๕๓) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
พยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาววราวรรณ สีสอด เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท
เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๑. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวรัตมณี ผดุงสิทธิเสรี โดยใช้อัตราเลขที่ ๓๖๕๗(๑๕๙) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
พยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวรัตมณี ผดุงสิทธิเสรี เข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ปริญญาตรีรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ
จำนวน ๑ ขั้น จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๒. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวขนิษฐา กุณแก้ว โดยใช้อัตราเลขที่ ๓๘๖๕(๑๓๓) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
พยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวขนิษฐา กุณแก้ว เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น จากขั้น
๑๒,๑๕๐ บาท เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๓. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวนพวรรณ จินดาเฟื่อง โดยใช้อัตราเลขที่
๓๐๒๙(๓๔๑) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
พยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวนพวรรณ จินดาเฟื่อง เข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ปริญญาตรีรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น
จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๔. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวสุปรียา ลูกพลับ โดยใช้อัตราเลขที่
๓๖๖๔(๑๖๖) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
พยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวสุปรียา ลูกพลับ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น จากขั้น
๑๒,๑๕๐ บาท เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๕. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวน้ำฝน แว้นแคว้น โดยใช้อัตราเลขที่
๓๔๗๖(๓๙๒) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
พยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวน้ำฝน แว้นแคว้น เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท
เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๖. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวจุฑารัตน์ แดงกันหา โดยใช้อัตราเลขที่
๓๐๒๖(๓๓๘) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
พยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวจุฑารัตน์ แดงกันหา เข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ปริญญาตรีรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น
จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๗. อนุมัติผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวโสริยา กันยะ โดยใช้อัตราเลขที่
๓๖๓๙(๑๔๑) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
พยาบาล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวโสริยา กันยะ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีรวมกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังคุณวุฒิที่ได้รับการบรรจุ จำนวน ๑ ขั้น จากขั้น ๑๒,๑๕๐ บาท
เป็นขั้น ๑๒,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๘. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ราย นางสาวสมนา กฤษณเทวินทร์

 

              สรุปเรื่อง
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๖๐๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวสมนา กฤษณเทวินทร์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
๒. Assoc. Prof. Dr.Mary Elizabeth Sarawit กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล เลขานุการ
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นางสาวสมนา กฤษณเทวินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า นางสาวสมนา กฤษณเทวินทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนได้ และเห็นสมควรให้จ้างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานตามขอบข่ายในตำแหน่งที่จ้างโดยมีภาระงานสอนอย่างน้อย ๙ หน่วยกิตต่อสัปดาห์
ในการนี้ นางสาวสมนา กฤษณเทวินทร์ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่น ให้คณะกรรมการพิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน MTP Planning บริษัทที่ให้คำปรึกษาสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นกับต่างประเทศ
๒. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ เคยเป็นผู้อำนวยการ Japan Asia Cultural Association ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมเอกสารภาษาอังกฤษทั้งหมดสำหรับสมาคม
๓. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ เคยเป็น General Management Consulting (GMC) (president of Total Service S.G.)
๔. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๗ เคยเป็นเลขานุการเอก สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
๕. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ เคยเป็นเลขานุการเอก สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา
๖. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ เคยปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
๗. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ เคยเป็นเลขานุการโท สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๘. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๔ เคยปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอเรื่องนี้ให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป
  มติ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้จ้าง นางสาวสมนา กฤษณเทวินทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. อนุมัติให้กำหนดอัตราเงินเดือน ของ นางสาวสมนา กฤษณเทวินทร์ โดยใช้อัตราเงินเดือน
สุดท้ายที่ลาออกจากราชการเทียบกับบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ลำดับที่ ๒ อัตราค่าจ้าง ๔๐,๑๑๐ บาท
เป็นอัตราค่าจ้างของบุคคลดังกล่าว
๓. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลและกองแผนงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป