มติที่ประชุมโดยย่อ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๘๕ (๗/๒๕๕๖)  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


[วาระที่ 1] [วาระที่ 2] [วาระที่ 3] [วาระที่ 4] [วาระที่ 5] [วาระที่ 6]

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๗ การพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 

              ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ
๓. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ
๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการ
๕. ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้สมควรได้รับการเสนอให้ได้รับพระราชทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๖ ราย ดังนี้
๑. พลเอก เต็ง เส่ง
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ร.ด.)
๒. นายกีตาร์ เอราวัณ เวจาวัน
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บธ.ด.)
๓. นายบาเธอร์ อามิน อาทามิราโน ลุสโตร, เอฟ เอส ซี
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กศ.ด.)
๔. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน (ปร.ด.)
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา ลิ้มประสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พย.ด.)
๖. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รป.ด.)
  มติ ๑. อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๖ ราย ดังนี้
๑) พลเอก เต็ง เส่ง
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ร.ด.)
๒) นายกีตาร์ เอราวัณ เวจาวัน
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บธ.ด.)
๓) นายบาเธอร์ อามิน อาทามิราโน ลุสโตร, เอฟ เอส ซี
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กศ.ด.)
๔) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน (ปร.ด.)
๕) รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา ลิ้มประสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พย.ด.)
๖) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รป.ด.)
๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และกองพัฒนากิจการต่างประเทศ จัดทำคำยกย่องสดุดี และรับรองผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
๔.๗ สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และนำพาไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เป็นสำคัญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว และได้นำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗๘ (๑๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียงด้านการวิจัยทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นหลัก ธรรมาภิบาล
  มติ ๑. รับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวรในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะทั้ง ๒ ข้อ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ( ๒ ปี) เสนอให้สภามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
     
๔.๑ การขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

              ด้วยกองบริหารการวิจัย ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
  มติ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
     
๓.๑ การนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗๙ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมขอให้คณะ/วิทยาลัยนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้กับสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  มติ รับทราบ
     
๔.๔ การขอความเห็นชอบการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 

              คณะสหเวชศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอก ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑. เป็นนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เป็นการช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคหัวใจ
๒. มีคุณลักษณะและทักษะความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกตรงตามความต้องการของแพทย์โรคหัวใจ เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์โรคหัวใจทั้งภาครัฐและเอกชนและการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและประชาชนที่มารับบริการ
๓. สามารถให้บริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงในสถานบริการสุขภาพ ของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
๔. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนและสังคม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
๕. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
     
๔.๕ การขอความเห็นชอบหลักสูตร เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา และเปลี่ยนแปลงชื่อ อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

              ด้วยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  มติ ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร และชื่อสาขาวิชา ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑) อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑
จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
เปลี่ยนเป็น ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์ คณะสหเวชศาสตร์
๑) อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
จากเดิม อาจารย์ชัญญาทิพญ์ สุวรรณสิงห์
อาจารย์นันทวัฒน์ อู่ดี
เปลี่ยนเป็น อาจารย์ประธาน วงศ์ตาหล้า
อาจารย์กานต์สินี ยาสมุทร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑) อนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
จาก สาขาวิชาชีวเคมี
เป็น สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
     
๔.๓ การขออนุมัติจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง(Excellent Center for Road and Railway Innovation)

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายให้จัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยนเรศวร กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เพิ่มขีดความเข้มแข็งและขีดความสามารถ ในการวิจัยของบุคลากรและองค์กร โดยสอดคล้องกับการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ ทั้งนี้หน่วยงานมีสถานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะ จำนวน ๑ สถานวิจัยฯ คือ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (Excellent Center for Road and Railway Innovation) ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ เห็นชอบให้จัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ สถานวิจัยฯ คือ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (Excellent Center for Road and Railway Innovation)
     
๔.๒ การขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗)

 

              ตามที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗๕ (๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีรายจ่ายจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้เพิ่มเติม จากเงินงบประมาณรายได้สะสม ๘๕,๐๗๘,๔๓๔ บาท และประมาณการรายรับเพิ่มเติม ๑๑,๖๗๘,๐๑๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๙๖,๗๕๖,๔๔๔ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  มติ อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๘) จากเงินงบประมาณรายได้สะสม ๘๕,๐๗๘,๔๓๔ บาท และประมาณการรายรับเพิ่มเติม ๑๑,๖๗๘,๐๑๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๙๖,๗๕๖,๔๔๔ บาท
     
๔.๖ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ

 

              ตามที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้ประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑๕ ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑๕ ราย ดังกล่าว และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และแต่งตั้งให้บุคลากรสายวิชาการดังกล่าว ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ต่อไป
  มติ ๑. อนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากร จำนวน ๑๕ ราย ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เสนอ
๒. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคล จำนวน ๑๕ ราย ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เสนอ
๓. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
     
๓.๖ การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘๒ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา กรรมการ
๔. นายแพทย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ กรรมการ
๕. ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้พิจารณาสรรหา ผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๕ ราย โดยเรียงลำดับตัวอักษร คือ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ
  มติ ๑. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     
๓.๓ การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘๒ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑. ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี กรรมการ
๕. รองศาสตราจารญ์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ จำนวน ๒ รายคือ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
และมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑๐ ราย คือ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา หอมหวน
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
๕. รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ อ่อนเส็ง
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏว่า มีผู้ปฏิเสธการทาบทาม จำนวน ๒ ราย ไม่ตอบรับการทาบทาม จำนวน ๕ ราย และตอบรับการทาบทาม จำนวน ๔ ราย โดยเรียงตามวันที่ส่งเอกสาร คือ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท (สมัครและตอบรับการทาบทาม)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง (สมัคร)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต
  มติ ๑. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     
๓.๔ การสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘๒ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญชลี เจติยานนท์ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ กรรมการ
๕. ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๗ ราย คือ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
๒. ศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน
๓. รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ คำปวน
๕. รองศาสตราจารย์ศรีสนิท อินทรมณี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
๗. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏว่า มีผู้ตอบรับการทาบทาม จำนวน ๓ ราย โดยเรียงตามวันที่ส่งเอกสาร คือ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
๓. ศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน
  มติ ๑. ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     
๓.๕ การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘๒ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร เบ็ทซ์ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๘ ราย โดยเรียงตามตัวอักษรคือ
๑. ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
๓. ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ภระมรทัต
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล อินทสิงห์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏว่า มีผู้ตอบรับการทาบทาม จำนวน ๒ ราย คือ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา
  มติ ๑. ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     
๓.๒ การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘๒ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
๑. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี กรรมการ
๕. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๒๒ ราย ต่อจากนั้นฝ่ายตรวจสอบรายชื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติ จึงเหลือเพียง ๒๑ ราย คือ
๑. ดร.จรูญ สารินทร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
๓. รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
๘. ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล บำรุงไทย
๑๔. ดร.สุขฤดี สุขใจ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
๑๙. ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ต่อจากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏว่า มีผู้ตอบรับการทาบทาม จำนวน ๔ ราย โดยเรียงตามวันที่ส่งเอกสาร คือ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
๒. ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
  มติ ๑. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     
๓.๘ ขอทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

 

              ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน เหมาจ่ายรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ไปแล้วนั้น จากการได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว พบว่าการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว ไม่ชัดเจน และอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายได้
กองกฎหมาย จึงได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบดังกล่าวใหม่ และนำเสนอคณะทำงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยหลักการสำคัญยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม ซึ่งได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว ในครั้งนี้ จึงขอปรับปรุงหลักการเพิ่มเติมในประเด็น ค่าที่พัก และรถประจำตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  มติ ๑. อนุมัติให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
๓. เห็นชอบให้จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อัตรา ๒๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
     
๔.๘ ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกเสรี รายวิชา ๔๙๙๗๒๑ คำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์

 

              คณะแพทยศาสตร์ ขอเปิดรายวิชา ๔๙๙๗๒๑ คำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) เพื่อเป็นรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตในกลุ่มสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
  มติ อนุมัติการเปิดรายวิชาเลือกเสรี รายวิชา ๔๙๙๗๒๑ คำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ ๓ (๒-๒-๕) ของคณะแพทยศาสตร์
     
๓.๙ การขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ

 

              ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘๓ (๕/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
เนื่องจาก วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการตรวจสอบหลักสูตรโดยละเอียดอีกครั้ง พบข้อผิดพลาดด้านการใช้คำในภาษาไทย การสะกดคำภาษาอังกฤษผิด และได้รับเพิ่มวิชาแกน (เพิ่มรายวิชา ๙๐๙๒๑๖ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเบื้องต้น Introduction to Intercultural Communication) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เหมือนกับอีกสองหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ
ในการนี้ จึงขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
  มติ เห็นชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖